Persondatabehandling

Helms Skole
Dahlsvej 8
4220 Korsør
CVR. Nr.: 4097819

1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Vi kan kontaktes på følgende information:
Telefon: 58 37 13 93
E-mail: info@helmsskole.com

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af
friskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse
med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud.

3. Kategori af personoplysninger

Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde
behandler vi også særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx
helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil hos forældre

4. Modtagere eller kategori af modtagere

Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger, som vi har om en
elev eller forældre.

Skolen har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og
forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger, og
klasselæreren har alene adgang til oplysninger om det barn, som læreren er klasselærer for.Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er
forpligtet efter reglerne herom.

Skolen bruger også eksterne leverandører i forhold til fx elektronisk behandling af data. Det drejer sig om
skolens elevadministrations- og økonomisystem som drives af IST samt Forældre- og Elevintra, som
udbydes af Itslearning A/S. Skolen benytter derudover diverse fagportaler, som eleverne har adgang til via
deres Uni-login.

Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af
den databehandleraftale, som Helms Skole har indgået med leverandøren. Formålet med denne aftale er at
regulere rettigheder og pligter i henhold til den europæiske databeskyttelseslovgivning, der gælder for den
dataansvarlige. Denne aftale sikrer, at personoplysninger, der behandles i henhold til aftalevilkårene, ikke
anvendes ulovligt eller kommer i nogen uautoriseret tredjeparts besiddelse.

5. Opbevaring af personoplysninger

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene
personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis
sletter vi som udgangspunkt alle oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen.

6. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de
kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine
personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for
tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har en registreret person en række rettigheder i forhold til skolens
behandling af personoplysninger.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.
Skolen kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de
administrative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Datatilsynet skriver på deres
hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen
ikke kan overstige 200 kr.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få
begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring.

Ret til at transmittere
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbar format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden
hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.