Holdinger

Helms Skoles formål er at drive friskole i Korsør efter de til enhver tid gældende regler om friskoler og private grundskoler i Danmark. (citat fra skolens vedtægter). Videre står der i vedtægterne: ‘Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på grundlag af den Grundtvig-Koldske tradition. Dette tolkes således, at skolens elever skal føres frem til et tilfredsstillende højt kundskabsniveau gennem en levende og musisk præget undervisning.’

I dagligdagen er Helms Skole en skole, der på humanistisk vis bygger på den danske kulturtradition. En skole der i et lille og tæt nærmiljø tager sit udgangspunkt i europæsisk kultur og demokrati i respekt for andre kulturer.

Den danske kulturtradition, såvel den historiske som den kristne, tilgodeses dagligt gennem morgensangen, hvor alle skolens elever deltager.

Vi lægger stor vægt på at følge med udviklingen, men det må ikke gå så stærkt, at vi glemmer vores rødder.

Eleverne skal i tryghed have mulighed for at udvikle deres individuelle evner fuldt ud.

I respekt for hinandens forskellighed skal eleverne lære at lytte samt at give udtryk for egne meninger. Barnets ret til at søge sin egen sandhed skal respekteres, således at dets selvværd styrkes.

Forældre er altid velkomne med deres ønsker og idéer. Der lægges dog fra skolens side vægt på, at ønskerne overvejes under hensyntagen til kontinuiteten i skolens linje.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Mobbepolitik
 

På Helms Skole gør vi en aktiv indsats for at undgå og i given fald stoppe mobning.

I klasserne laver klasselæreren og eleverne ‘regler’ for, hvordan man omgås hinanden.

Udgangspunktet er: Du skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles. Her er respekt centralt.

På vores lærermøder hver tredie uge gennemgår vi alle klasserne, bl.a. for at kunne tage mobning i opløbet.

Vurderer vi, at der er tale om mobning, går klasselæreren omgående i gang med at stoppe mobningen i samarbejde med klassens øvrige lærere og evt. skolelederen. Forældrene til de implicerede vil også blive inddraget i forløbet.

Hvis det ikke lykkes os at stoppe et mobberi, kan det betyde, at den der mobber må stoppe på skolen.