Optagelse af nye elever

Indskrivnings procedure

For at få sit barn skrevet op til en plads på Helms Skole skal der udfyldes et skema med oplysninger omkring barn og forældre/værge. Derudover indbetales 500 kr. til skolens konto i Danske Bank (reg. nr. 3511 konto: 3212269840). Husk at skrive barnets navn og cpr. nummer i tekstfelt for indbetaling.

Vigtigt – Når blanketten samt opskrivningsgebyret er modtaget, bekræftes optagelse på venteliste med en mail fra skolen. Anciennitetsdatoen er datoen for skolens modtagelse af opskrivningsgebyret.

Forældre har selv ansvar for at holde skolen opdateret på ændringer af telefonnummer og e-mail.

Pladser til skolestart eller ledige pladser på andre klassetrin tilbydes efter anciennitet på ventelisten. Der tages så vidt muligt hensyn til lige kønsfordeling. Søskende til elever på skolen samt børn af ansatte har fortrinsret.

Info vedrørende venteliste til skolestart

  • Året før skolestart inviteres alle familier, der har deres barn opskrevet til en plads på Helms skole til et informationsmøde. Mødet finder sted i oktober.
  • Indbydelse til informationsmøde finder sted pr. brev. Til dette møde forventer skolen, at hvert hjem er repræsenteret – med mindre man er forhindret og har meldt afbud.
  • I forlængelse af informationsmødet tilkendegiver den enkelte familie, om de stadigvæk er interesseret i, at deres barn starter på Helms Skole.
  • Herefter kontakter skoleleder de familier, som får tilbudt plads i børnehaveklassen. Denne kontakt sker pr. e-mail. Der optages 23 børn i børnehaveklassen.

info vedrørende venteliste til øvrige klasser

  • Tilbydes familien en ledig plads i en af skolens klasser, inviteres forældre og elev altid til en indledende samtale med skoleleder og to af klassens lærere, hvor de gensidige forventninger afstemmes.

Udmeldelse

Udmeldelse af Helms Skole og/eller SFO Fristedet foregår altid skriftligt til skolens leder via Skoleintra. For spørgsmål herom kan man henvende sig til skolens kontor på tlf. 58371393 eller på mail info@helmsskole.com

For både skole og SFO Fristedet gælder en udmeldelsesfrist på løbende måned + 30 dage.