Evaluering af undervisning

Helms Skoles fag

Helms Skole følger Fælles Mål med få afvigelser.

Fag
På Helms Skole har vi de samme fag som i folkeskolen. Efter 9. klasse afsluttes der ligeledes med den samme prøve. Generelt følger vi folkeskolens vejledende læseplaner for de enkelte fag, men vi har for nogle fag lavet nogle tilføjelser.

Vi underviser i faget FORTÆLLING fra 1. til 6. klasse. Her fortæller læreren historier fra biblen, den nordiske mytologi, den græske mytologi og mange andre gode historier.

Faget LÆSESTUE ligger på 1. – 6. klassetrin. Her skal eleverne læse selv, lytte til højtlæsning, tegne, skrive boganmeldelser og arbejde med ord og begreber.

RYTMIK er en blanding af musik og idræt. 1. og 2. klasse har en ugentlig time i faget.

SVØMNING er for 2. – 3. – 4 klasse. De har, en ugentlig time i Korsør Svømmehal. Vi bor ved havet. Børnene skal blive gode svømmere. Derfor tilbyder vi svømmeundervisning i 3 år.

På Helms Skole har alle elever ENGELSK fra 1. klasse og TYSK fra 5. klasse. I 7. og 8. klasse er der mulighed for at vælge FRANSK som valgfag.

På 1. – 3. klassetrin undervises der i faget IT. Her arbejdes med de programmer, som indgår i undervisningen. Der gives en introduktion , som er med til at gøre overgangen lettere til 4. klasse, hvor computeren inddrages i alle fag.
Vi beder forældrene om at købe en computer ved starten på 4.klasse.

Der tilbydes MUSIKUNDERVISNING fra 0. – 5. klasse. I 6.klasse spilles der skolekomedie, og her spiller musik og sang en stor rolle. 
Vi deltager i musikstævner på flere klassetrin i kommunalt regi sammen med kommunens skoler. 

I 5.og 6. klasse undervises der i KORTGEOGRAFI. Det er en forberedelse til faget geografi på 7. klassetrin. I kortgeografi arbejdes der med kortforståelse og kulturgeografi.

P-FAG står for praktisk, kreative fag. Vi underviser i madlavning, sløjd, billedkunst og håndarbejde på de fleste klassetrin. Det vil sige, at man har fagene 1/3 eller 1/4 af året. Vi prioriterer at tilbyde undervisningen på små hold, så der er tid til den enkelte elev.

Faget TRIVSEL tilbydes på de fleste klassetrin. Trivslen i klassen er grundlaget for, at eleverne kan lære noget. Vi arbejder med trivselsproblemer og trivselsfremmende problematikker.

I STUDIETID arbejder vi med lektierne. Der er mulighed for at eleverne kan sidde sammen og hjælpe hinanden med arbejdet. Der er også en lærer til stedet, som kan hjælpe med det meste.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Skolens indsatsområder
Vi har lavet et grundlæggende arbejde med skolen værdigrundlag. Det har udmøntet sig i en række værdier, som vil være guideline for skolens hverdag.

Vi prioriterer elevernes trivsel højt. Vi har en ugentlig time i alle klasser. Her arbejder vi med trivselsproblematikker og laver trivselsfremmende aktiviteter.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter
I løbet af skoleåret har vi en EMNEUGE. Her arbejder vi på tværs af klasser med et fælles emne. Vi har tidligere arbejdet med naturfag og forskønnelse af skolen, hvilket vi har haft glæde af i vores hverdag lige siden. 

Vi vil i løbet af skoleåret afviklen nogle FAGDAGE, hvor der er mulighed for faglig fordybelse sammen med dygtige faglærere

LEJRSKOLER
De fleste klasser er på lejrskoler hvert år, vi kan fx. nævne:

– I 1. kl. er det en weekendtur med forældre og søskende.
– I 6. klasse er man på en uges lejrskole i Danmark. Det kan evt. være madlejrskole.
– I 9. klasse er der studierejse til et europæisk land.
-På øvrige klassetrin er der 3-dages lejrskoler til spændende steder i Danmark. Det kan være en tur til Mols for at sove som en sømand ombord på Fregatten Jylland og derefter sove med hajer i  Kattegatcentret eller lejrskole i Sønderylland, hvor der er mulighed for at sætte fokus på områdets historie.

KULTURTUR
Alle klasser tager en gang i løbet af skoleåret på kulturtur til København (eller Odense). Her besøger man museer og institutioner, som er vigtige for forståelse af vores historie og vort land.

OVERNATNING PÅ SKOLEN
Klassen har skolen helt for sig selv. Man kan spille bold i salen, musicere i musiklokalet råhygge i klasselokalet og sove sammen med alle sine klassekammerater i en stor bunke.

FORÆLDREGRUPPE
I alle klasser vælges en forældregruppe. Gruppens opgave er bl.a. lave nogle gode arrangementer for klassen. Det kan være en diskoteksaften på skolen, en tur ud for at sætte drager op eller grillaften for hele familien. Sådanne arrangementer er med til at lave et godt fællesskab for klassens forældre, som er et vigtigt grundlag for at skabe et godt grundlag for børnenes fællesskab.

ÅRETS STORE FESTER
Julestue
På en søndag i begyndelsen af december holder vi julestue. Alle klasser etablerer med forældrenes hjælp værksteder, som har et underholdningstilbud til alle gæster. Det kan være juleklip, fiskedam, versus, juledekorationfabrikation og meget andet. 
2. klasse spiller nissespil og et stort luciakor laver et stemningsfuldt luciakor.

Juleafslutning i kirken
På den sidste skoledag mødes vi alle i kirken for at se 3. klasse spille krybbespil med 4. klasse som sangkor. Luciakoret giver ligeledes en stemningsfuld koncert.

Forårsfest
6. klasses forældre arrangerer en fest for hele skolen med spisning i skolegården og konkurrencer for børn og voksne. Det vigtigste denne aften er 6. klasses skolekomedie, som er et stort projekt, der forberedes grundigt gennem flere uger.

Særlige undervisningstilbud

EKSTRAUNDERVISNING/SPECIALUNDERVISNING tilbydes på alle klassetrin, hvis der er behov for det.

Vi tester alle klasser to gange om året i dansk og matematik, så vi kan følge den enkelte elevs faglige udvikling, og har mulighed for at tilbyde ekstra hjælp til elever, som kunne have brug for det.

I slutningen af 0. klasse tilbyder vi et bogstav- læsekursus til de elever, som har brug for lidt ekstra træning. 

i 1. klasse tilbyder vi et kursus, vi kalder Læseløft til de elever, som har brug for lidt ekstra træning. Vi fortsætter undervisningen til vi vurderer, at eleven kan følge med i klassen.

Opstår der læseproblemer, eller er der fortsat læseproblemer efter deltagelse i læseløftet, tilbydes et forløb baseret på materialet ORD.  Her arbejdes der med “tapping”.  En effektiv måde at indlære bogstavslyde, stavelser og ord.

Der etableres matematikkurser efter behov.

På skolen har vi en AKT-vejleder – inklusionsvejleder. AKT står for AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel). Det er AKT-vejlederens opgave at arbejde med de elever, der har problemer med trivslen fx pga. problemer i klassen, skilsmisse i hjemmet eller psykiske problemer i overgangen fra barn til ung.

LEKTIER
På Helms Skole har eleverne lektier for. Det øger udbyttet af undervisningen, at der også skal arbejdes med skolearbejdet derhjemme.  

Børnene vænnes til lige fra skolestarten at have lektier for. Lektierne øges gradvist og kulminerer på de ældste klassetrin. På flere klassetrin er der en lektion i skemaet, som hedder studietid.  Her kan eleverne arbejde med deres lektier, mens der er en lærer til stede, som kan hjælpe dem med eventuelle udfordringer.

Evaluering af skolens samlede undervisning 2021 - 2022

KANON
Vi er i gang med at udarbejde en kanon for de forskellige fag. Så bliver vi sikre på, at progressionen virker, og det er lettere for nye lærere at overtage et fag.

ÅRSPLAN
Alle lærere udfærdiger årsplan for deres undervisning. Det betyder, at undervisningen er gennemtænkt og struktureret fra året start. 
Man kan have været for optimistisk i forhold til hvor meget man kan nå i løbet af året, så man bliver nødt til at revidere planen undervejs. Det kan også være, at der opstår en god ide eller læreren får en fantastisk mulighed, som man er nødt til at følge, så vil der ske ændringer i årsplanen og den vil blive revideret.

FAGDAGE
I løbet af det kommende skoleår vil vi på fagdage fordybe os i specifikke fagområder. Det er dage, hvor der er god tid til at komme til bunds i et fagområde.

VIKARTIMER I KLASSERNE
Vi vil forsøge at reducere lærerfravær i forbindelse med lejrskoler og kulturture ved at strukturere afviklingen af disse aktiviteter. Flere klasser kan tage afsted samtidig, hvilket betyder at antallet af vikartimer i de enkelte klasser bliver mindre.
Vi har faste vikarer tilknyttet skolen, så det er velkendte ansigter, som kommer rundt i klasserne.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx