Evaluering af undervisning

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING SKOLEÅRET 19/20

Helms Skole følger Fælles Mål med få afvigelser.

Fag
På Helms Skole har vi de samme fag som i folkeskolen. Efter 9. klasse afsluttes der ligeledes med den samme afgangsprøve. Generelt følger vi folkeskolens vejledende læseplaner for de enkelte fag, men vi har for nogle fag foretaget tilføjelser til disse.

Specielt for Helms Skole er, at vi har faget fortælling på de første klassetrin.
Specielt er også, at vi tilbyder 3 sprog: Engelsk fra 2. klasse, tysk fra 6. klasse og fransk fra 7. klasse.

Mange af vores elever er aktive i musikskolen. Vi vægter også musikken kvalificeret på skolen. I øjeblikket varetages undervisningen af eksterne velkvalificere lærere. I 4. – 8. klasse har vi et spændende samarbejde med FGU. Det vil sige, at i musikundervisningen deltager ud over musiklæreren musikinteressserede elever fra  FGU.

Fagfordeling
Fagfordelingen på skolen kan ses på tre leder.

– De fag der undervises i.
– De timer faget er tildelt.
– De lærere der underviser i fagene.

For alle tre punkters vedkommende kan der ske justeringer fra år til år; men der er som regel kun tale om justeringer. Vi er dog altid opmærksomme på, hvad der rører sig, såvel i folkeskolen som i det omgivne samfund.

Det betyder eksempelvis, at vi har valgt at påbegynde engelskundervisninmgen i 2. klasse og tyskundervisningen i 6. klasse. Vi har desuden et fag i 5. klasse, som vi kalder kortgeografi.

Svømning
Svømning er for 2. – 3. – 4 klasse. De har, en ugentlig time i Korsør Svømmehal. Vi bor ved havet. Børnene skal blive gode svømmere. Derfor tilbyder vi svømmeundervisning i 3 år.

P-FAG
Der er blevet udarbejdet nye læseplaner for p-fag for Helms Skole.

Vi ligger som hidtil tæt på de ministerielle vejledninger.

P- fag er praktiske fag.  Udbuddet kan variere fra år til år. Typiske fag indenfor området er sløjd, madlavning, billedkunst og tekstilarbejde.

Rytmik
Rytmik er en blanding af musik og idræt. Vi har de senere år haft en ugentlig fælles rytmiktime for 1. og 2. klasse.

PÅ FØLGENDE OMRÅDER ER DER SIDEN SIDST FORETAGET JUSTERINGER EFTER LØBENDE EVALUERING:

Skolens indsatsområder
Vi har lavet et grundlæggende arbejde med skolen værdigrundlag. Det har udmøntet sig i en række værdier, som vil være guideline for skolens hverdag.

Vi prioriterer elevernes trivsel højt. Vi har en ugentlig time i alle klasser. Her arbejder vi med trivselsproblematikker og laver trivselsfremmende aktiviteter.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter
I det kommende skoleår konverterer vi de tre temadage til en projektopgaveuge for alle klasser. Alle klasser skal arbejde med problemorienteret projektarbejde på et niveau, som passer til det enkelte klassetrin. Efterårets emneuge afvikler vi som vi plejer.

Skolens dagligdag er naturligt nok præget af undervisning. Eleverne får et skema, der gælder for hele skoleåret. I løbet af året har vi en eller en emneuge, hvor vi arbejder på tværs af klasserne og en projektopgaveuge, hvor klasserne koncentrer sig om at arbejde med problemorienteret projektarbejde.  .

De fleste klasser er på lejrskoler hvert år, vi kan fx. nævne:

– I 1. kl. er det en weekendtur med forældre og søskende.
– I 5. eller 6. klasse er man på en uges lejrskole i Danmark.
– I 8. klasse går turen til Berlin.
– I 9. klasse er der studierejse i en uge til et europæisk land.

På alle øvrige klassetrin er man som regel afsted på lejrskole ca 3 dage om året.
Desuden har hver klasse en såkaldt “kulturtur”, og alle klasser har også en rigtig sjov overnatning på skolen.
Derudover har vi i årets løb en række arrangementer – dels for enkelte klasser – dels for hele skolen.

Årets store fællesarrangementer er Foråsfesten og Julestuen, samt juleafslutning i kirken.

Særlige undervisningstilbud

Vi vil i det kommende år fortsætte vores indsats for ordblinde elever og arbejde med implementering af it-hjælpemidler i undeervisningen. Jo ældre eleverne er, i jo højere grad skal de digitale hjælpemidler inddrages. Derfor er det vigtigt, at eleverne bliver gode til at se mulighederne i de forskellige hjælpemidler, og i forbindelse med forskellige arbejdsopgaver kan vælge den mest hensigtsmæssige metode.

Vi vil fortsætte arbejdet med AKT. Det står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. En lærere på skolen arbejder med at udvikle området.

Ekstraundervisning/specialundervisning
I slutningen af 0. klasse tilbyder vi et læse/skrivekursus til de elever, som har brug for at træne bogstaverne og den spæde læsning en ekstra gang.

I starten af 1. klasse tilbyder vi et kursus, vi kalder “Læseløft” til de elever, som har brug for lidt ekstratræning. Vi fortsætter denne undervisning, til vi vurderer, at eleven kan følge med i klassen.

Opstår der læseproblemer, eller er der fortsat læseproblemer efter deltagelse i læseløftet, tilbydes et “Vaks”-kursus. Det er et kursus, som arbejder med forskellige tilgange til forståelsen af ord og sætninger.

Der etableres matematikkurser efter behov.

Ud over dette tilbyder vi forskellige former for støtte til elever, som har problemer med at følge den almindelige undervisning.

Fortælling
I 1. til 6. klasse har vi et fag, som vi kalder “fortælling”. Her fortælles der historier fra bibelen, den nordiske mytologi, den græske mytologi og andre spændende historier. Til gengæld underviser vi ikke i kristendomskundskab.

Fransk
Vi tilbyder franskundervisning i 7. og 8. klasse.

Lektier i skolen
Helms Skole er en skole, hvor vi gør en del ud af, at børnene føler sig godt tilpas. Gør de det, kan vi bedre undervise dem, så de får udnyttet deres individuelle evner bedst muligt.
Børnene vænnes til lige fra skolestarten at have lektier for. Lektierne øges gradvist og kulminerer på de ældste klassetrin. Alle klasser har en ugentlig time, som hedder studietid. Her kan eleverne arbejde med deres lektier, mens der er en lærer til stede, som kan hjælpe dem med eventuelle udfordringer.