Skolens profil

HELMS SKOLE ER EN SKOLE MED TRADITIONER

Helms Skole har ligget på Dahlsvej 8 siden 1902. I 2015 fejrede vi skolens 150 års jubilæum.

Vi er en skole med det lille nære miljø som udgangspunkt. Vi prioriterer fællesskab, tryghed, trivsel, kreativitet og faglighed i vores hverdag.

Vi lægger vægt på, at Helms Skole er en skole, vores elever er glade for at gå på, og når de er det, kommer indlæringen af sig selv. Trivselsundersøgelsen viser, at der er god trivsel i alle klasser. Vi holder nøje øje med hvordan det går, og tager trivselsproblematikker op i klasserne på ugentlig basis.

Vi starter hver morgen med morgensang. Vi synger et bredt udvalg af sange, der gives beskeder, vi klapper af elever, der har vundet en flot pokal i dans eller fodbold og vi lytter til fortælling om en oplevelse en elev eller en lærer har haft.

Vi har en god forældregruppe, og vi prioriterer samarbejdet med forældrene højt. Forældrene er altid velkomne på skolen, og vi er glade for, at mange deltager i vores daglige morgensang. Forældrene indgår aktivt i samarbejdet omkring klasserne.

forsamling

HØJ FAGLIGHED

Helms Skole er en skole, hvor fagligheden vægtes højt. Man har lektier for, som vi forventer bliver lavet derhjemme. Vi scorer høje gennemsnitskarakterer ved folkeskolens afgangsprøve.

De små elever, som går i skolefritidsordningen får tilbudt lektiehjælp, så de som regel kan gå hjem fra skole uden at skulle arbejde med lektierne derhjemme. Vi forventer alligevel, at forældrene interesserer sig for skolearbejdet, kigger med i skolebøgerne og hører børnenes fortælling om skoledagen.

I 0. klasse arbejdes der med bogstavsindlæring og læseindlæring, således at de fleste elever kan bogstaverne og kan læse små tekster ved afslutningen af året. Er der problemer tilbyder vi ekstra støtte på små hold eller indivduelt. Specialundervisning fortsætter, hvos der er behov for det. I slutningen af 3. klasse tager vi en ordblindetest på de elever, som vi vurderer at være i risikozonen for ordblindhed. Er man ordblind får man tildelt it-værktøjer, som kan understøtte indlæringen.

Pædagogiske principper

Helms Skoles formål
Er at drive fri grundskole i Korsør efter de til enhver tid gældende regler om friskoler og private grundskoler i Danmark. (citat fra skolens vedtægter).

Videre står der i vedtægterne: ‘Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på grundlag af den Grundtvig-Koldske tradition. Dette tolkes således, at skolens elever skal føres frem til et tilfredsstillende højt kundskabsniveau gennem en levende og musisk præget undervisning.’

I dagligdagen er Helms Skole en skole, der på humanistisk vis bygger på den danske kulturtradition. En skole der i et lille og tæt nærmiljø tager sit udgangspunkt i europæsisk kultur og demokrati i respekt for andre kulturer.

Den danske kulturtradition, såvel den historiske som den kristne, tilgodeses dagligt gennem morgensangen, hvor alle skolens elever deltager.

Vi lægger stor vægt på at følge med udviklingen, men det må ikke gå så stærkt, at vi glemmer vores rødder.

Eleverne skal i tryghed have mulighed for at udvikle deres individuelle evner fuldt ud.

I respekt for hinandens forskellighed skal eleverne lære at lytte samt at give udtryk for egne meninger. Barnets ret til at søge sin egen sandhed skal respekteres, således at dets selvværd styrkes.

Forældre er altid velkomne med deres ønsker og idéer. Der lægges dog fra skolens side vægt på, at ønskerne overvejes under hensyntagen til kontinuiteten i skolens linje.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Mobbepolitik
På Helms Skole gør vi en aktiv indsats for at undgå og i givet fald stoppe mobning.

I klasserne laver klasselæreren og eleverne ‘regler’ for, hvordan man omgås hinanden. Udgangspunktet er: “Du skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles”. Her er respekt centralt.

På vores lærermøder hver tredie uge gennemgår vi alle klasserne, bl.a. for at kunne tage mobning i opløbet.

Vurderer vi, at der er tale om mobning, går klasselæreren omgående i gang med at stoppe mobningen i samarbejde med klassens øvrige lærere og evt. skolelederen. Forældrene til de implicerede vil også blive inddraget i forløbet.

I yderste konsekvens må mopperen forlade skolen.

*Se også skolens vedtægter, som findes her:

De enkelte fag

FAG
På Helms Skole har vi de samme fag som i folkeskolen. Efter 9. klasse afsluttes der ligeledes med den samme afgangsprøve. Generelt følger vi folkeskolens vejledende læseplaner for de enkelte fag (se disse på www.faellesmaal.uvm.dk); men vi har for nogle fag foretaget tilføjelser til disse.

Specielt for Helms Skole er, at vi har faget fortælling på de første klassetrin.

Specielt er også, at vi tilbyder 3 sprog: Engelsk fra 2. klasse, tysk fra 6. klasse og fransk fra 7. klasse.

Mange af vores elever er aktive i musikskolen. Vi vægter også musikken kvalificeret på skolen. Flere af vore tidligere og nuværende elever har bl.a. gennem Helms Skoles faciliteter fået afsæt til ‘et liv med musik’.

FAGFORDELING
Fagfordelingen på skolen kan ses på tre leder.

  • De fag der undervises i.
  • De timer faget er tildelt.
  • De lærere der underviser i fagene.

For alle tre punkters vedkommende kan der ske justeringer fra år til år; men der er som regel kun tale om justeringer. Vi er dog altid opmærksomme på, hvad der rører sig, såvel i folkeskolen som i det omgivne samfund.

Det betyder eksempelvis, at vi har valgt at påbegynde engelskundervisninmgen i 2. klasse. Mens vi for eksempel hele tiden har holdt fast i det grammatiske komma, som i øvrigt nu er blevet det gældende.

Svømning
Svømning er for 2. – 3. – 4 klasse. De har, en ugentlig time i Korsør Svømmehal.

P-FAG
Der er blevet udarbejdet nye læseplaner for p-fag for Helms Skole.

Vi ligger som hidtil tæt på de ministerielle vejledninger.

P-fag er praktiske fag.  Udbuddet kan variere fra år til år. Typiske fag indenfor området er sløjd, madlavning, billedkunst og tekstilarbejde.

Rytmik
Rytmik er en blanding af musik og idræt. Vi har de senere år haft en ugentlig fælles rytmiktime for 1. og 2. klasse.

Evaluering af kvalitet

Evaluering
Skolens undervisning bliver løbende evalueret.  Det sker dagligt af læreren i forbindelse med undervisningen. Læreren vurderer effekten af undervisningen og i den forbindelse om der er ting, der skal gøres anderledes.  Desuden evaluerer læreren sammen med den enkelte elev.                                           

Evalueringen finder desuden sted på lærermøderne, hver 3. uge, hvor samtlige klasser gennemgåes under punktet: Den pædagogiske situation. På en årlig pædagogisk weekend evaluerer vi mere overordnet.          

På forældremøder og ved elev- og forældresamtaler evalueres henholdsvis klassen og den enkelte elev. Endelig har vi 4 gange årligt besøg af den valgte tilsynsførende, som følger alle klasser – fortrinsvis i dansk, matematik og engelsk.

Skolens indsatsområder

Pædagogisk indsatsområde “Øje for Fællesskabet”
På Helms Skole vægter vi det nære fællesskab – mellem kammerater i klassen, mellem kammerater i hele skolen, mellem børn og voksne.

Men vi vægter også fællesskabet i lokalsamfundet, og derfor ses vi ofte deltage i forskellige arrangementer med resten af kommeunens skole.

Vi sætter en ære i at være en god og hjælpsom kammerat, der har øje for fællesskabet.

Sammen er vi nemlig stærke og har mulighed for at blive den bedste udgave af os selv.

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Hverdag på Helms Skole
Skolens dagligdag er naturligt nok præget af undervisning. Eleverne får et skema, der gælder for hele skoleåret. I løbet af året har vi en eller to emneuger samt et par emnedage, hvor vi arbejder på tværs af klasserne.

De fleste klasser er på lejrskoler hvert år, vi kan fx. nævne:
  • I 1. kl. er det en weekendtur med forældre og søskende.
  • I 5. eller 6. klasse er man på en uges lejrskole i Danmark.
  • I 8. klasse går turen til Berlin.
  • I 9. klasse er der studierejse i en uge til et europæisk land.
På alle øvrige klassetrin er man som regel afsted på lejrskole ca 3 dage om året.
Desuden har hver klasse en såkaldt “kulturtur”, og alle klasser har også en rigtig sjov overnatning på skolen.
 
Derudover har vi i årets løb en række arrangementer – dels for enkelte klasser – dels for hele skolen.
 
Årets store fællesarrangementer er Foråsfesten og Julestuen, samt juleafslutning i kirken.

Særlige undervisningstilbud på Helms Skole

Ekstraundervisning/specialundervisning
I slutningen af 0. klasse tilbyder vi et læse/skrivekursus til de elever, som har brug for at træne bogstaverne og den spæde læsning en ekstra gang.

I starten af 1. klasse tilbyder vi et kursus, vi kalder “Læseløft” til de elever, som har brug for lidt ekstratræning. Vi fortsætter denne undervisning, til vi vurderer, at eleven kan følge med i klassen.

Opstår der læseproblemer, eller er der fortsat læseproblemer efter deltagelse i læseløftet, tilbydes et “Vaks”-kursus. Det er et kursus, som arbejder med forskellige tilgange til forståelsen af ord og sætninger.

Der etableres matematikkurser efter behov.

Ud over dette tilbyder vi forskellige former for støtte til elever, som har problemer med at følge den almindelige undervisning.

Fortælling
I 1. til 6. klasse har vi et fag, som vi kalder “fortælling”. Her fortælles der historier fra bibelen, den nordiske mytologi, den græske mytologi og andre spændende historier.
Fransk
Vi tilbyder franskundervisning i 7. og 8. klasse.

børn tegner

Lektiepolitik

Lektier i skolen
Helms Skole er en skole, hvor vi gør en del ud af, at børnene føler sig godt tilpas. Gør de det, kan vi bedre undervise dem, så de får udnyttet deres individuelle evner bedst muligt.

Børnene vænnes til lige fra skolestarten at have lektier for. Lektierne øges gradvist og kulminerer på de ældste klassetrin.