Handleplaner

Mobilpolitik på Helms Skole
Helms Skole vil i et samarbejde mellem forældre, elever og ansatte skabe en skole, hvor mobiltelefoner og digitale medier ses som naturlige kommunikationsværktøjer i elevernes hverdag. Vi ønsker at fremme dannelsen af god og tidssvarende mobiltelefonkultur, hvor vi ser positivt og anerkendende på tilgangen til brugen af mobiltelefoner og de muligheder, disse giver.

Helms Skole har derfor en tydelig og kendt mobil- og net-etik for 0.-9. klasse samt et regelsæt for anvendelsen af mobiltelefoner, tablets mv. i både undervisningen og pauserne.

Mobiltelefoner må ikke være et forstyrrende element i undervisningen.

Mobiltelefonen må ikke få negativ indflydelse på børnenes sociale udvikling – men vi underkender ikke mobiltelefonernes sociale funktion i ungdomskulturen.

Digital dannelse
I forbindelse med anvendelsen af mobiltelefoner, smartwatches og digitale medier gælder det for Helms Skole:
– at vi vil fremme dannelsen af en god og fornuftig mobiltelefonkultur ved, at der sættes kontinuerligt fokus på brugen af digitale midler og net-etik i undervisningen på alle årgange.
– at mobiltelefoner kan indarbejdes og bruges som et effektivt læringsredskab i undervisningen.
– at vi vil give eleverne en digital dannelse, hvor der som en naturlig del af undervisningen arbejdes med opførsel, digitale spor, kildekritik mm.

Regler for anvendelsen af mobiltelefoner og digitale medier i skole og SFO

Elever og forældre i 0.-4. klasse:

Elever, der medbringer mobiltelefon, kan før undervisningens begyndelse sende forældre en besked eller ringe for at fortælle, at de er velankommen.

Herefter skal elevernes telefoner og tablets blive i tasken og være indstillet på lydløs. Her skal de blive hele skoledagen, medmindre læreren giver lov til, at den kan bruges i undervisningen

Hvis man skal lave en legeaftale, beder man læreren/pædagogen om lov til at tage mobilen op for at ringe hjem.

Forældre bedes lade være med at ringe eller sende SMS til deres børn, mens de er på skolen, medmindre der f.eks. er tale om, at de på forhånd har aftalt med deres barn, at de kontakter dem med en tandlægetid eller lignende. I dette tilfælde informerer barnet læreren/pædagogen om aftalen.

Hvis der i løbet af dagen er brug for at barnet får en vigtig besked, der ikke er aftalt på forhånd, bedes man ringe til skolen eller Fristedet. 

5.-7. klasse:

For 5.-7. klasse er mobiltelefonen ikke tilladt i frikvartererne.

Lærerne motiverer til, at man udfylder frikvarteret med fælles aktiviteter.

Mobiltelefonen skal i timerne ligge i tasken, medmindre den inddrages i undervisningen.

Man må ikke tage billeder af andre uden deres accept. Tages der billeder/film på elevtelefoner til undervisningsbrug, vil læreren minde om, at disse skal slettes, når opgaven er løst.

 

8.-9. klasse:

For 8.-9. klasse er mobiltelefonen tilladt i frikvartererne, dog ikke i den store skolegård.

Lærerne motiverer til, at man udfylder frikvarteret med fælles aktiviteter i stedet for individuel fordybelse i mobiltelefonen. Man kan evt. beslutte at have nogle mobilfrie frikvarterer for at fremme fællesskabet.

Mobiltelefonen skal i timerne ligge i tasken, medmindre den inddrages i undervisningen.

Man må ikke tage billeder af andre uden deres accept. Tages der billeder/film på elevtelefoner til undervisningsbrug, vil læreren minde om, at disse skal slettes, når opgaven er løst.

Etiske regler for brug af mobiltelefoner og digitale medier på Helms Skole

Helms Skole vil i et samarbejde mellem forældre, elever og ansatte skabe en skole, hvor mobiltelefoner og digitale medier ses som naturlige kommunikationsværktøjer i elevernes hverdag. Vi ønsker at fremme dannelsen af god og tidssvarende mobiltelefonkultur, hvor vi ser positivt og anerkendende på tilgangen til brugen af mobiltelefoner og de muligheder, disse giver.

Helms Skole har derfor en tydelig og kendt mobil- og net-etik for 0.-9. klasse samt et regelsæt for anvendelsen af mobiltelefoner, tablets mv. i både undervisningen og pauserne. 

Mobiltelefoner må ikke være et forstyrrende element i undervisningen.

Mobiltelefonen må ikke få negativ indflydelse på børnenes sociale udvikling – men vi underkender ikke mobiltelefonernes sociale funktion i ungdomskulturen.

 

Digital dannelse

I forbindelse med anvendelsen af mobiltelefoner, smartwatches og digitale medier gælder det for Helms Skole:

 • at vi vil fremme dannelsen af en god og fornuftig mobiltelefonkultur ved, at der sættes kontinuerligt fokus på brugen af digitale midler og net-etik i undervisningen på alle årgange
 • at mobiltelefoner kan indarbejdes og bruges som et effektivt læringsredskab i undervisningen
 • at vi vil give eleverne en digital dannelse, hvor der som en naturlig del af undervisningen arbejdes med opførsel, digitale spor, kildekritik mm.

 

Regler for anvendelsen af mobiltelefoner og digitale medier i skole og SFO

Elever og forældre i 0.-4. klasse:

Elever, der medbringer mobiltelefon, kan før undervisningens begyndelse sende forældre en besked eller ringe for at fortælle, at de er velankommen.

Herefter skal elevernes telefoner og tablets blive i tasken og være indstillet på lydløs. Her skal de blive hele skoledagen, medmindre læreren giver lov til, at den kan bruges i undervisningen

Hvis man skal lave en legeaftale, beder man læreren/pædagogen om lov til at tage mobilen op for at ringe hjem.

Forældre bedes lade være med at ringe eller sende SMS til deres børn, mens de er på skolen, medmindre der f.eks. er tale om, at de på forhånd har aftalt med deres barn, at de kontakter dem med en tandlægetid eller lignende. I dette tilfælde informerer barnet læreren/pædagogen om aftalen.

Hvis der i løbet af dagen er brug for at barnet får en vigtig besked, der ikke er aftalt på forhånd, bedes man ringe til skolen eller Fristedet. 

5.-7. klasse:

For 5.-7. klasse er mobiltelefonen ikke tilladt i frikvartererne.

Lærerne motiverer til, at man udfylder frikvarteret med fælles aktiviteter.

Mobiltelefonen skal i timerne ligge i tasken, medmindre den inddrages i undervisningen.

Man må ikke tage billeder af andre uden deres accept. Tages der billeder/film på elevtelefoner til undervisningsbrug, vil læreren minde om, at disse skal slettes, når opgaven er løst.

 

8.-9. klasse:

For 8.-9. klasse er mobiltelefonen tilladt i frikvartererne, dog ikke i den store skolegård.

Lærerne motiverer til, at man udfylder frikvarteret med fælles aktiviteter i stedet for individuel fordybelse i mobiltelefonen. Man kan evt. beslutte at have nogle mobilfrie frikvarterer for at fremme fællesskabet.

Mobiltelefonen skal i timerne ligge i tasken, medmindre den inddrages i undervisningen.

Man må ikke tage billeder af andre uden deres accept. Tages der billeder/film på elevtelefoner til undervisningsbrug, vil læreren minde om, at disse skal slettes, når opgaven er løst.

  

Hvis reglerne brydes

Hvis reglerne ikke overholdes, inddrages mobiltelefon/smartwatch med besked om, at den kan hentes på kontoret eller hos læreren, når skoledagen er slut.

En elevs uetiske brug af mobiltelefonen eller digitale medier meddeles hjemmet.

Det er forældrenes ansvar, hvis barnet medbringer mobiltelefon eller andre digitale medier. Skolens forsikring dækker ikke i forbindelse med ulykke eller skade.

 

 

Etiske regler for brug af mobiltelefoner og digitale medier på Helms Skole

Specielt til børnene:

 • Tænk dig om, når du bruger din mobiltelefon i skolen.
 • Brug ikke nedsættende/ diskriminerende, hånende sprogbrug om andre eller til andre. Det er mobning.
 • Send ikke trusler til andre – det er strafbart, og det er mobning.
 • Lad dig ikke fotografere/optage, hvis du ikke er helt sikker på, hvad billedet eller filmen skal bruges til.
 • Du skal vide, at en person på et billede kan altid kræve billedet slettet.
 • Billeder med personer på må ikke lægges på internettet, medmindre personernes forældre har givet skriftlig tilladelse til det.
 • Lad være med at bruge mobiltelefonen til at løse konflikter i skolen. Konflikter skal løses i den virkelige verden. Prøv selv at løse konflikterne eller kontakt en voksen, der kan hjælpe.
 • Ring ikke til din mor eller far, hvis du er ked af det eller oprørt. Når du er på skolen, er det de voksne her, der skal hjælpe dig.

 

Specielt til forældrene til børn i indskolingen

Det er vigtigt, at man som forældre overvejer, hvornår og hvorfor barnet skal have en mobiltelefon med i skole. Vores anbefaling er, at en mobiltelefon primært skal være en hjælp i forhold til transport til og fra skole, hvilket også er retningsgivende for, hvornår barnet har brug for en mobiltelefon – nemlig når barnet skal til at klare skolevejen alene.

Som forældre er det yderste sjældent, I har behov for at ringe til jeres børn i skoletiden. Vi mener også, at børnene har det bedst med, at dagens aftaler er på plads inden de kommer i skole.

Vi er klar over, at der ligger et stort pres på forældrene med hensyn til indkøb af mobiltelefon. Derfor er forældresamarbejdet i klassen en stor hjælp. I nogle klasser har forældrene lavet aftaler indbyrdes for at udskyde tidspunktet for, hvornår det er nødvendigt at have den ekstra udgift mobiltelefonen er.

Mobiltelefonen er ikke nødvendig for at skabe venskaber, selvom det i dag kan komme til at lyde sådan, og den kan også være en hæmsko i forhold til nærvær i samværet.

Hvis dit barn ringer til dig i skoletiden om en konflikt, hjælper du bedst ved at opfordre til, at de selv prøver at løse konflikten, eller at de kontakter en voksen på skolen.

Begynd ikke at løse konflikten for dit barn. Personalet på skolen eller i Fristedet har den faglige kompetence til at vurdere den enkelte situation og eventuelt deltage i afhjælpningen af den.

Det kan være meget vanskeligt som forældre at hjælpe på en god og konstruktiv måde, når man kun har hørt om en konflikt fra den ene part og kun har hørt om den via telefonen.

Stol på, at dit barn med de professionelle voksnes hjælp kan klare problemet.

Skolen vil altid kontakte dig, hvis der er behov for det. 

Lad telefonen ligge i lommen, når du skal hente dit barn i Fristedet, så er der mulighed for en snak med dit barn såvel som personalet om dagens gang.

 

Specielt til forældrene til børn i mellemtrinnet og udskolingen

Det er naturligt at barnet har et større råderum over mobiltelefonens muligheder jo ældre barnet bliver. Sociale apps og gamingplatforme er en vigtig del af de store børn og unges fællesskaber.

I skolen arbejder vi med den digitale dannelse. Det samme forventer vi, at I gør hjemme. Vi skal give børnene et rum for fællesskabet i den digitale verden, men vi er forpligtede til at interessere os for de aktiviteter, der foregår her. Vi skal i fællesskab gøre hver vores for, at børnene/de unge kan trives og færdes trygt i den digitale verden.

Helms Skole den 23. februar 2021

Revideret den 11. februar 2021

 

 

Underretning

Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter lov om social
I medfør af § 153, stk. 2, 1. pkt., i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 21. september 2010, som ændret ved lov nr. 628 af 11. juni 2010, fastsættes:

§1. Følgende personer har underretningspligt over for kommunen efter stk. 2:
 1) Læger, der ikke er omfattet af personkredsen i serviceloven §153, stk. 1.
 2) Ansatte ved frie grundskoler og frie kostskoler.
 3) Personer, der er beskæftiget i dag, fritids- og klubtilbud drevet som selvejende daginstitutioner eller privatinstitutioner efter dagtilbudslovens § 19, stk. 3 og 4, selvejende eller privat fritidshjem og klubtilbud efter dagtilbudslovens § 52, stk. 3 og 4 og § 66, stk. 3 og 4, privat dagpleje efter dagtilbudslovens § 21, stk. 3, private pasningsordninger efter dagtilbudslovens § 78, privat pasning med økonomisk tilskud efter dagtilbudslovens § 80 samt puljeordninger efter dagtilbudslovens §§ 101 og 102.
 4) Personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der for det offentlige udfører opgaver rettet mod personer med sociale eller andre særlige problemer.

Stk. 2. Underretningspligten foreligger, når personerne under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til eller grund til at antage
 1) At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11
 2) At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold.
 3) At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.

§2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1336 af 30. november 2007 om underretningspligt over for kommunen efter lov om social service.

Socialministeriet
den 16. december 2010
Benedikte Kær